Udvikling af organisationer

Jeg tilbyder konsulentbistand til at udvikle organisationer i den offentlige sektor. Målet er, at den organisatoriske virkemåde bedst muligt understøtter de ønskede resultater. Til gavn for borgerne samtidig med at medarbejdere og ledere trives.

I samarbejde med jer udvikler jeg skræddersyede processer og løsninger, som matcher organisationens behov og som kan anvendes i praksis. Det skaber de bedste og mest holdbare resultater.

Forløbet indebærer typisk involverende processer, hvor medarbejderes og lederes viden bringes i spil i udviklingen af nye løsninger. Herved skabes der ejerskab, så ændringerne rent faktisk gennemføres.

Jeg tilbyder en bred vifte af ydelser – fra overordnet visions- og strategiarbejde til konkrete løsninger i praksis, f.eks.:

Mission, vision, strategi og værdier

Jeg hjælper organisationer med at formulere mission, vision, strategi og værdier samt ikke mindst hjælp til at omsætte den overordnede retning til praksis: Hvad betyder det helt konkret at vi skal gøre anderledes? Derudover er det væsentligt at arbejde med de dilemmaer, som kan opstå, når en organisation skal bevæge sig i en ny retning.

Organisationsstruktur

Jeg tilbyder hjælp til at finde frem til hvilken organisationstruktur, der bedst understøtter vision, strategi og opgaveløsning. I den forbindelse hjælper jeg med at belyse fordele og ulemper ved forskellige organisationsdesigns og udvikle løsninger, der kan kompensere for ulemperne.

Ved organisationsændringer – eller hvis der opstår uklarheder i samarbejdet – er der ofte behov for at beskrive de enkelte roller (herunder opgaver og ansvar) i organisationen.

Arbejdsgange

Jeg hjælper med at udvikle bedre og mere effektive arbejdsgange. Eksempelvis i forbindelse med nye tilbud til borgerne, eller når der er behov for mere samarbejde mellem forskellige faggrupper eller enheder om tilbud. Udviklingen sker med borgerens oplevelse og kvaliteten for øje.

Kompetencer

Når opgaver ændrer karakter eller der defineres nye opgaver og roller, kan det være relevant systematisk at afdække behovet for kompetencer samt definere behovet for kompetenceudvikling. Ved større ændringer i krav til opgaveløsningen kan der være behov for at udvikle en kompetenceudviklingsstrategi. Det tilbyder jeg hjælp til.

Fusioner

Ved fusion af organisationer skal fusionsprocessen planlægges og den nye organisations- og ledelsesstruktur designes. Derudover skal behovet for mødefora afdækkes og arbejdsgange besluttes. Jeg tilbyder bistand til alle eller dele af disse opgaver.

Kommunikation og fortællinger

I forbindelse med forandringer kan der være behov for hjælp til formulere korte og klare fortællinger, som hjælper medarbejdere og ledere eller samarbejdsparter med at forstå meningen med forandringerne.

Andre kommunikationsopgaver kan være hjælp til at udarbejde stillingsopslag, som beskriver jobbet på en måde, så de rigtige ansøgere tiltrækkes. Eller på baggrund af input fra medarbejdere og ledere at udarbejde personalepolitikker.